yaqut70

Отправить ссылку другу

Подарки (1)


Ягут Мамедова

48 лет    
Баку, Азербайджан

2 Февраля 2010 в 14:19

Ayətil Kürsi və onun əhəmiyyəti

 Ayətil Kürsi və onun əhəmiyyəti
  


Ayətil Kürsi və onun əhəmiyyəti
Bismillahir rahmanir rahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Mənası

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə!

“Allah. Ondan başqa ilahi (Tanrı) yoxdur. Diridir, qaimdir. (hayyul, kayyum) Onu yuxulama və yuxu tutmaz. Göylərdə də, yerdə də nə varsa hamısı Onundur. Onun izni olmadan Onun qatında kim bağışlanar ki? O qullarının etdiklərini və edəcəklərini bilir. (Ondan heç nə gizli qalmaz). Onun istədiyi qədərindən başqa heç kim Onun elmindən heç nə qavraya bilməz. Onun kürsüsü bütün göyləri və yerləri əhatə etmişdir. Bunları qorumaqç nəzarət etmək Ona çətin gəlməz. O çox ucadır, çox böyükdür ”

Əhəmiyyəti:

-Gecə enmiş olan bu Ayəti Kəriməni, Əfəndimiz (SAV), Zeydi (RA) çağıraraq yazdırmışdır.

-Ayətil Kürsi endiyində, dünyadakı bütün bütlər və krallar yerə yıxılmış və başlarındakı tacları diyirlənmişdir.

-Şeytanlar bir-birləriylə vuruşaraq qaçıb, iblisin yanına toplanmışlar və ona bu qarışıqlığı xəbər vermişlər.

-Peyğəmbər Əfəndimizin (SAV) Ayətil Kürsidə olan "Ya Hayyu - Ya Kayyumu", " Hayy və Kayyum olan ALLAHım Sənin Rəhmətinlə kömək istəyirəm" buyuraraq kədər anında etdiyi duadır. Adı Əzəm olduğu da rəvayət edilməklə birlikdə, Ariflərin Sultanı Beyazıdı Bistami (RA) "Bu adın müəyyən bir tərifi yoxdur, lakin sən ürəyini hər şeydən boşaldıb, onu ALLAHın C. C. Vahdaniyyetine təslim edərək istədiyin Adla zikr et" buyurmaqdadır.

- Ayətil Kürsidə olan Esma-i İlahiye heç bir Ayəti Kərimədə yoxdur. Çünki bu Ayəti Kərimədə, bəzisi açıq, bəzisi gizli olmaq üzrə on yeddi yerdə ALLAHU Təalanın Adı keçməkdədir.

-Yatmadan oxuyana ALLAHU Təala tərəfindən bir qoruma verilər, səhərə qədər ona heç bir şeytan yaxınlaşa bilməz.

-Ya rəsulullah (SAV) Qurani Kərimin hansı Surəsi(dərəcə baxımından) daha böyükdür? deyə soruşan Səhabəyə (RA), "İxlas Surəsi" buyurdu. O səhabə (RA) "Qurani Kərimdə hansı ayə (fəzilət baxımından) daha üstündür." deyə soruşduqda, Peyğəmbər əfəndimiz (SAV) " Ayətil Kürsüdür" buyurdu. (Darımı)

- Ayətil Kürsini oxuyan kimsə yeddi qalanın içinə girmiş kimi mühafizə edilər. Ayətil Kürsü, Qurani Kərimin dörddə biridir.

-Əfəndimiz (SAV) buyurdu ki; "Hər kim, hər fərz namazın arxasından Ayətil Kürsini oxusa, Cənnətə girməkdən onu ancaq ölüm məhrum edər. Hər kim onu yatacağı zaman oxusa, ALLAHU Təala ona öz evi, qonşusunun evi və ətrafdakı evlər haqqında zəmanət verər." (Beyhaki)

-Əfəndimiz (SAV) buyurdu ki; "Hər kim fərz namazın arxasında Ayətil Kürsünü oxusa, digər namaza qədər ALLAHın C. C. tərəfində olar." (Heysemi)

-Əfəndimiz (SAV) buyurdu ki; "Bəqərə Surəsində bir Ayə vardır ki Quran Ayələrinin Əfəndisidir. Şeytan olan hər hansı bir evdə oxunsa (şeytan) o evdən çıxar. (O Ayə) Ayətil Kürsidir." (Beyhaki)

-Əfəndimiz (SAV) buyurdu ki; "Hər kim Ayətil Kürsini və Bəqərə Surəsinin sonunu çətin (kədərli) anında oxusa ALLAH C. C. ona kömək edər" (Sunu idi, Dürrül Mensur)

-Əfəndimiz (SAV) buyurdu ki; " Ayətil Kürsi hər hansı bir yemək və ya qatqı üzərinə oxunsa mütləq ALLAH C. C. o yemək və qatqının bərəkətini çoxaldar." (Suyuti)

-Əfəndimiz (SAV) Bəqərə sürəsinin sonunu (Amener Rəsulu) və Ayətil Kürsini oxuduğu zaman gülərdi və "Onlar Ərşin altındakı, Rəhmanın (Təala) xəzinəsindəndir." buyurardı. (Suyuti)

-Sələmə İbni Kays(RA) "ALLAHU Təala, nə Tövratda, nə İncildə, nə də Zəburda Ayətil Kürsidən daha böyük bir Ayə endirmədi." (Sunu idi)

-Hər hansı bir muradın hasil olması üçün Ayətil Kürsi 313 dəfə oxunduğunda, dünya və Axirət haqqındakı o istək ALLAHın C. C. icazəsiylə hasil olar (nə bir əskik və nə bir çox oxunmamalıdır bu ədədlərin ədədi çox əhəmiyyətlidir).

-Cin müsəllət olan uşağa 18 dəfə Ayətil Kürsi oxunsa BİİZNİLLAH şəfa tapar.

-Yeməyə oxunsa yemək bərəkətlənər.

-Davamlı oxunsa unutqanlığı aradan qaldırdığını Hz Əli (K. V.) buyurmuşdur.

-Evdən çıxarkən oxuyan hər işində müvəffəq olar və xeyirli işləri bacarar.

-Evinə gəlincə oxusan iki Ayətil Kürsi arasındakı işlərin xeyirli olar və kasıblığın önlənər.

-Bir kimsə evindən çıxarkən Ayətil Kürsi oxusa, Haqq Təala yetmiş Mələyə əmr edər, o kimsə evinə gələnə qədər ona dua ilə istiğfar edərlər

Теги: Islam dini
Категория записи: Свободные темы
Комментировать могут все зарегистрированные пользователи. Присоединяйтесь